Targowisko Miejskie w JaworzeZARZĄDZENIE NR 2/2018

Prezesa Zarządu „Inwestycje” Sp. z o.o. w Jaworze

z dnia 21.09.2018 r.

w sprawie ustalenia zasad rezerwacji miejsc do handlu na Targowisku Miejskim przy ul. Kuzienniczej w granicach działki nr 207 Obręb nr 4 Ogrody

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się termin składania wniosków na rezerwację miejsca do handlu w dniach od 27.10.2018 r. do 03.11.2018 r. na wydzielonym, ogrodzonym terenie cmentarza do dnia 05.10.2018 r.

2. Miejsce składania wniosków: siedziba administratora w Jaworze przy ul. Słowackiego 32.

3. Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek.

4. W przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, do wniosku należy dołączyć aktualny wydruk z CEiDG, KRS lub decyzję o nadaniu numeru REGON (rolnicza działalność).

5. Losowanie miejsc do handlu na cmentarzu odbędzie się w dniu 12.10.2018 r. w dwóch turach:

- w I-szej turze losowania o godzinie 1100 udział wezmą przedsiębiorcy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, a także osoby prowadzące działalność rolną, posiadające nadany numer REGON,

- w II-giej turze losowania o godzinie 1200 udział wezmą wszyscy pozostali zainteresowani handlem, którzy nie brali udziału w I-szej turze losowania.

6. Spośród wniosków, które do dnia 05.10.2018 r. wpłynęły do siedziby administratora, zostanie wylosowanych 36 miejsc (w załączeniu mapka z lokalizacją miejsc do handlu).

7. Handel na wyznaczonym terenie cmentarza w pozostałe dni odbywać się będzie bez losowania miejsc.

8. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest stawienie się w dniu losowania osobiście z ważnym dokumentem tożsamości oraz z potwierdzeniem wniesienia kaucji.

9. Losowanie miejsc do handlu odbędzie się w budynku spółki „COM-D” przy ul. Poniatowskiego 25 w Jaworze – sala II p.

10. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest wniesienie kaucji w wysokości 288 zł, stanowiącej zabezpieczenie miejsca do handlu, w terminie do dnia 10.10.2018 r. w kasie administratora przy ul. Słowackiego 32 w Jaworze do godziny 1430 lub przelewem na konto nr 18 2030 0045 1110 0000 0254 0890.

11. Warunkiem zwrotu kaucji będzie wniesienie opłaty targowej za okres od dnia 27.10.2018 r. do dnia 03.11.2018 r.

12. W przypadku większej liczby wniosków niż liczba losowanych miejsc do handlu, administrator zwróci kaucję podmiotom, które nie wylosowały miejsc.

§ 2

Do przeprowadzenia procedury rezerwacji miejsc do handlu zostanie powołana komisja odrębnym zarządzeniem.

§ 3

1. Podmioty i osoby handlujące na wyznaczonym terenie cmentarza zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Jaworze i Regulaminu Targowiska Miejskiego w Jaworze (Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 03 lutego 2016 r.).

2. Zgodnie z uchwałą zawartą w pkt 1 dopuszcza się prowadzenie sprzedaży wyłącznie kwiatów i zniczy.

3. W celu dostawy towarów w dniach handlu brama cmentarza od ul. Kuzienniczej będzie otwarta do godziny 900.

4. Opłata targowa będzie pobierana przez inkasenta w dniach od 27.10.2018 r. do dnia 03.11.2018 r. w godzinach od 900 do 1100.

5. Informacji w sprawie handlu udziela administrator targowiska – spółka „Inwestycje” w Jaworze przy ul. Słowackiego 32 lub telefonicznie pod nr 76 870 22 85 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                 Prezes Zarządu

                                                                 Tomasz PanasiukUCHWAŁA NR XVIII/102/2015

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 25 listopada 2015 r.


w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku.


Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Gminie Jawor opłatę targową.

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Jawor w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

3. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży.

4. Dowodem uiszczenia opłaty targowej są bilety opłaty targowej, stanowiące druki ścisłego zarachowania z naniesioną datą uiszczenia opłaty.

5. Powierzchnia zajęta na prowadzenie sprzedaży oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego i towary przez niego sprzedawane oraz urządzenie (obiekt), środek transportu, z którego dokonuje się sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tego urządzenia (obiektu), środka transportu.

§ 3. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł. dziennie.

§ 4. 1. Inkasentem opłaty targowej na Targowisku Miejskim w Jaworze ustanawia się „INWESTYCJE” Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworze.

2. Wynagrodzenie miesięczne za inkaso opłaty targowej, wynosi 60% kwoty zainkasowanych w ciągu miesiąca opłat targowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/108/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie stawek opłat targowych oraz zasad ich poboru, uchwała Nr LV/270/14 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustanowienia inkasenta opłaty targowej na Targowisku Miejskim w Jaworze i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze

D. Iwański
Załącznik do uchwały nr XVIII/102/2015

Rady Miejskiej w Jaworze

z dnia 25.11.2015


Stawki dzienne opłat targowych:

1) sprzedaż ze stołu typowego (urządzenie własne UM) - 5,00 zł

2) sprzedaż z namiotów przenośnych - od każdego zajętego m² powierzchni zajętej na prowadzenie sprzedaży - 1,00 zł

3) sprzedaż ze stałych kontenerów handlowych - 11,00 zł

4) sprzedaż z ziemi, stolika, ław, skrzynek itp. od każdego zajętego m² powierzchni zajętej na prowadzenie sprzedaży - 1,50 zł

5) sprzedaż obnośna z ręki, wiadra, kosza, torby - 1,00 zł

6) drobny handel z ziemi do 3m² powierzchni zajętej na prowadzenie sprzedaży - 3,00 zł

7) sprzedaż płodów rolnych z ciągnika z przyczepą - 15,00 zł

8) sprzedaż płodów rolnych z samochodu ciężarowego - 20,00 zł

9) sprzedaż warzyw i owoców z samochodu dostawczego do ładowności 3,5 tony. - 15,00 zł

10) sprzedaż warzyw i owoców z samochodu osobowego - 10,00 zł

11) sprzedaż artykułów żywnościowych, przemysłowych z samochodu dostawczego - 14,00 zł

12) sprzedaż artykułów żywnościowych, przemysłowych z samochodu osobowego - 9,00 zł

13) sprzedaż ze stołu (urządzenia własne osób handlujących) wyłącznie kwiatów i zniczy na wydzielonym terenie cmentarza komunalnego - od każdego m² powierzchni zajętej na prowadzenie sprzedaży - 4,00 zł
UCHWAŁA NR XXI/123/2016

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 3 lutego 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku.


Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. W §2 uchwały nr XVIII/102/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Inkasent zobowiązany jest do przekazywania na rachunek Gminy Jawor 100% wpływów z opłaty targowej do dnia 7-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyły wpływy, a w miesiącu grudniu każdego roku do dnia 31 grudnia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze

D. Iwański 

UCHWAŁA NR XXI/124/2016

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 3 lutego 2016 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Jaworze


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1. 1. Na cele targowiska miejskiego, zwanego dalej ”targowiskiem”, wyznacza się nieruchomość stanowiącą własność Gminy Jawor w granicach działki nr 761/1 Obręb Stare Miasto, ul. Dąbrowskiego „Podzamcze”.

2. Na cele targowiska wyznacza się również nieruchomość przy ul. Kuzienniczej w granicach działki nr 207 Obręb nr 4 Ogrody.

§ 2. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem.

§ 3. Targowisko czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00 do 15.00.

§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

2. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż, w szczególności:

1) środków farmaceutycznych i odurzających,

2) napojów alkoholowych,

3) nafty, benzyny, spirytusu skażonego i trucizn,

4) broni, amunicji oraz materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,

5) kamieni i metali szlachetnych,

6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,

7) papierów wartościowych,

8) towarów, na które wymagane jest dodatkowe zezwolenie, a handlujący takiego zezwolenia nie posiada,

9) towarów, których sprzedaż powinna być przeprowadzona w odpowiednich warunkach, a które na targowisku miejskim nie mogą być zapewnione,

10) mięsa, wędlin, ryb (z wyjątkiem żywych), grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych, nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy.

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 5. 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

2. Na targowisku zabrania się zakłócenia spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań.

3. Na targowisku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

4. Zabrania się parkowania pojazdów na ciągach komunikacyjnych.

§ 6. 1. Za prawidłowe funkcjonowanie targowiska odpowiedzialny jest administrator ustalony przez Gminę.

2. Administrator targowiska miejskiego ma obowiązek:

1) utrzymać w czystości teren targowiska miejskiego,

2) zapewnić bezpieczeństwo na targowisku miejskim, a w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych udostępnić telefony alarmowe i umożliwić prowadzenie sprawnej akcji ratunkowej,

3) organizować techniczną i sanitarną obsługę targowiska miejskiego,

4) konserwować i remontować majątek trwały Gminy znajdujący się na targowisku miejskim,

5) prowadzić targowisko miejskie w sposób nie utrudniający ruchu kołowego pieszego na jego terenie oraz przyległych bezpośrednio do niego ulic,

6) wykonywać inne czynności zalecone przez Burmistrza Miasta Jawora związane z prawidłowym prowadzeniem targowiska miejskiego.

§ 7. Prowadzący handel na targowisku są zobowiązani do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) wniesienia dziennej opłaty targowej po zajęciu miejsca na targowisku,

3) stosowania się do zarządzeń wewnętrznych wydanych przez administratora,

4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

5) utrzymania w czystości miejsca, na którym prowadzony jest handel oraz uporządkowania tego miejsca po zakończeniu sprzedaży,

6) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,

7) uwidaczniania ceny na towarach wystawionych do sprzedaży w sposób nie budzący wątpliwości,

8) przestrzegania w stosunku do kupującego przepisów rękojmi oraz innych warunków sprzedaży konsumenckiej,

9) używania do ważenia i mierzenia towarów jednostek miar obowiązujących w obrocie towarowym, używania narzędzi pomiarowych do ważenia z ważną cechą legalizacyjną.

§ 8. Miejsca do sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza administrator targowiska.

§ 9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych na wyznaczonym stanowisku (stanowiskach). Zasady rezerwacji określa Administrator.

§ 10. 1. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca, z którego prowadzona jest sprzedaż.

2. Zabrania się handlu na parkingach, drogach przeciwpożarowych, dojazdowych, dojściach i innych ciągach komunikacyjnych,

3. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Każdy sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru.

§ 11. 1. Podmioty prowadzące sprzedaż na terenie targowiska obowiązane są do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze.

2. Administrator pobiera od osób handlujących na targowisku opłatę targową za pokwitowaniem, które stanowi bilet opłaty targowej.

3. Handlujący winien posiadać dowód dokonania opłaty targowej do momentu opuszczenia targowiska i okazywania go do kontroli osobom upoważnionym.

4. Za brak dowodu opłaty targowej uważa się również dowód uiszczania tej opłaty w zaniżonej wysokości.

5. W przypadku braku ważnego dowodu opłaty targowej, sprzedający zobowiązany jest do jej wniesienia w wysokości stanowiącej trzykrotną wartość obowiązującej stawki.

6. W przypadku odmowy uiszczenia przez dokonującego sprzedaży opłaty targowej, bądź uiszczenia tej opłaty w zaniżonej (niepełnej) wysokości, administrator targowiska jest zobowiązany do sporządzenia niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia przez organ podatkowy - Burmistrza Miasta – postępowania egzekucyjnego.

§ 12. Prawo do kontroli dowodów dokonania opłaty targowej ma administrator Targowiska Miejskiego oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworze.

§ 13. Wszelkie zażalenia i uwagi na temat działalności targowiska miejskiego należy przekazywać administratorowi targowiska.

§ 14. W odniesieniu do targowiska przy ulicy Kuzienniczej, w granicach działki nr 207 Obręb nr 4 Ogrody, wprowadza się następujące zasady:

1) handel może odbywać się tylko na wydzielonym, ogrodzonym terenie,

2) sprzedaż może być prowadzona tylko i wyłącznie ze stołu tj. bez budowania stałych kontenerów, baraków itp.,

3) dopuszcza się prowadzenie sprzedaży wyłącznie kwiatów i zniczy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 16. Traci moc uchwała nr LXV/332/06 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Jaworze i ustalenia regulaminu korzystania z tego targowiska oraz uchwała nr XVII/102/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Jaworze i ustalenia regulaminu korzystania z tego targowiska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze

D. Iwański